Kommuner

Hejmdal har mangeårig erfaring med at samarbejde med kommuner, regioner og forsikringsselskaber i forhold til at hjælpe børn, unge og voksne med psykiske lidelser og udfordringer.

Hejmdal Privathospital er Danmarks største private behandlingstilbud til børn, unge og voksne med alle former for psykiske lidelser og udfordringer. Vi varetager udredning og behandling indenfor hele spektret af psykiske lidelser; fra svære og komplekse psykiatriske problemstillinger over udviklingsforstyrrelser til lettere tilstande.

Hejmdal kan, i kraft af vores store ekspertise indenfor psykologisk og psykiatrisk behandling, tilbyde kommuner at sammensætte skræddersyede forløb for personer med  psykiske lidelser og elelr        psykiatriske diagnoser, som kan øge deres funktionsniveau og trivsel. 
Vores solide erfaring med varetagelse af udredning og behandling indenfor udrednings- og behandlingsretten medfører fokus på at gennemføre forløb inden for en kort frist og med et samtidigt fokus på høj kvalitet og sektorsammenhæng.

Vi tilbyder bl.a. hjælp med: 

 

Undersøgelse, screening og vurdering: der kan være tale om indkøb af hjælp til:

 • Kognitive vurderinger
 • Brede psykologiske undersøgelser med henblik på afklaring af socialpædagogisk eller specialpædagogisk indsats
 • Psykologiske undersøgelser med henblik på afklaring af egentligt behandlingsbehov
 • Psykologiske undersøgelser af børn og unge med formål i at afklare behov for egentlig psykiatrisk udredning/screening for psykiatri
 • Neuropsykologiske undersøgelser
 • Psykiatriske udredninger
 • Arbejdsevneundersøgelser
Vi har mulighed for både at hjælpe i enkeltsager, men kan også komme med et tilbud på at foretage et bestemt antal undersøgelser indenfor en afgrænset, kort tidsramme

Forældrekompetenceundersøgelser og screening: Hejmdal har stor erfaring med at gennemføre forældrekompetenceundersøgelser. Vores undersøgelsesekspertise gør, at vi kan sikre et solidt fagligt dokumenteret grundlag for forvaltningen. Vi kan ligeledes aflaste forvaltningen ved at foretage screeninger af forældre med henblik på at afklare behovet for yderligere undersøgelser, eksempelvis forældrekompetenceundersøgelser eller egentlige psykiatriske vurderinger.

Familievejledning: Ud fra både en mentaliseringsbaseret og en struktureret tilgang kan Hejmdal varetage familiebehandling i de svære sager, hvor psykiatri er involveret hos forældre eller børn.

"Tilbage til skole" - for skolevægrende børn og unge, hvor fokus er på pædagogisk/psykologisk behandling, stabilisering og øgning af funktionsniveau. Derigennem sikres, at flest muligt kommer godt tilbage til skole, mens der for de resterende bliver lavet en pædagogisk og skolefaglig vurdering, som kan hjælpe med vurderingen af den enkeltes behov for støtte, og for hvilke rammer og tilgange, der bedst vil kunne understøtte barnets/den unges trivsel og udvikling.

Aflastning af PPR: Ventelister på specialiserede psykologiske undersøgelser medfører indimellem alvorlig forværring i tilstanden hos de børn og unge, der er sværest udfordret, og øger risikoen for udvikling af affektive -eller belastningstilstande. Rettidig og specialiseret indsats/afklaring øger sandsynligheden for at kunne integrere barnet/den unge i et alment skole-/daginstitutionsmiljø, eventuelt med given støtteforanstaltning.Hejmdal har mulighed for i perioder at aflaste PPR og dermed sikre, at eventuelle pukler bliver afviklet hurtigt.


Hjemmevejleder: I sager hvor psykiatri er involveret hos forældre eller børn, og hvor indsats i hjemmet med konkret vejledning, psykoedukation og støtte er meningsfuldt, kan Hejmdal varetage opgaven for eller i samarbejde med kommunen. Indsatsen har til hensigt at skabe konkrete forandringer i familien for derigennem at udvikle barnets / den unges adfærd i mere hensigtsmæssig retning. Indsatsen kan være en forebyggende indsats i forhold til mere indgribende indsats. Hjemmevejlederen kan både ses som en vejledende hjælp og støtte, men også som en observatør, der kan bidrage med konkrete forslag til yderligere relevant intervention.
 

Dagindlæggelse/ dagbehandling i Hejmdals dagafsnit
Når et barn/en ung dagindlægges eller modtager dagbehandling i Hejmdals regi, er der tale om et psykiatrisk behandlings- og udredningsbehov, der også kan involvere medicinsk behandling. 
Barnet/den unge følges tæt af et tværfagligt team bestående af børne- og ungdomspsykiater, specialiserede psykologer sygeplejersker, miljøterapeuter og lærer. 
Udredning og behandling planlægges og varetages af teamet omkring barnet/ den unge og kan involvere både observation, diagnostiske interviews, psykologisk testning og interviews med forældre, skole/ daginstitution og barnet/ den unge selv. 
 
Miljøterapeutisk forløb på Hejmdal
Med en ressourceorienteret, omsorgsfuld og anvisende tilgang arbejdes der i Hejmdals Dagafsnit målrettet med at forberede barnet på integration i relevant tilbud i primærsektoren – fagligt og socialt.
Miljøterapi er en pædagogisk behandlingsmetode, der baserer sig på barnets konkrete problemstillinger. I Dagafsnittet tilrettelægges den miljøterapeutiske behandling med fokus på at øge barnets funktionsniveau. Vi lægger stor vægt på relationen børnene imellem og relationen til personalet. 
Struktur og forudsigelighed i tid, sted og rum skaber ro og virker angstdæmpende for barnet/den unge. Strukturen og forudsigeligheden er aldrig rigid, men tilpasses præcist til behovet og justeres alt efter barnets/den unges udvikling og tilstand. Hverdagen tilrettelægges efter barnets udviklingsniveau og tilstand. 
 
Undervisning
I Dagafsnittet på Hejmdal tilbydes alle individuelt tilrettelagt undervisning, som ofte foregår 1-1 med læreren. Undervisningen vil tage højde for patientens tidligere skolehistorik og være tilpasset funktionsniveauet. Der bliver primært undervist i dansk, engelsk og matematik. Der vil altid blive taget højde for det enkelte barns udfordringer, interesser og kompetencer.
Som udgangspunkt vil der blive lavet en dansk- og en matematiktest for at afdække det faglige niveau. Ved behov kan der foretages uddybende faglig testning. Tidligere eller eksisterende almen skole inddrages i tilrettelæggelse af undervisningen ved dialog.
 
Formål med dagindlæggelsen/ dagbehandlingen
 • At barnet/den unge behandles, stabiliseres og kompenseres relevant, således at bedring i tilstanden sikres.
 • At barnet/ den unge udredes og afklares mht. eventuelle diagnose(r)og funktionsniveau.  
 • At barnet/ den unge befinder sig i et trygt miljø og øger sit funktionsniveau indtil udslusning i primærsektoren.
 • At sikre god og tryg udslusning i nyt tilbud. 
 
Forløbet indeholder:
 • Psykiatrisk dagbehandling
 • Psykologisk/ neuropsykologisk / diagnostisk udredning
 • Konsultationer ved speciallæge i børne-ungdomspsykiatri
 • Miljøterapi
 • Social træning indenfor den miljøterapeutisk struktur og rammer
 • Undervisning og skolefaglig vurdering
 • Behandlingsmøder
 • Klinisk konference
 • Tilbagemeldingssamtale 
 • Erklæring ved afslutning
 • Løbende forældresamtaler med primær kontaktperson fra Dagafsnittet / psykoedukative samtaler
 • Netværksmøde med relevant netværk. 
 
Yderligere tilbud
Udover dagindlæggelsen/ dagbehandlingen, kan vi tilbyde en række ydelser, der ikke i udgangspunktet er inkluderet i dagindlæggelsen: 
Familiebehandling, hvor hele barnets familie involveres med henblik på at hjælpe familien til at komme til at fungere bedst muligt og som giver et solidt fundament og konkrete strategier til at få en hverdag i trivsel med fokus på børnenes udvikling.
 
Hjemmevejledning, som er en indsats til de familier, der har brug for støtte og vejledning i hjemmet med henblik på at udvikle og justere familiens samspil og strategier. Indsatsen har til hensigt at skabe konkrete forandringer i familien for derigennem at udvikle barnets / den unges adfærd i mere hensigtsmæssig retning.
 
Forældrekompetencescreening, som er en psykologisk screening af forældreevne. Screeningen involverer anbefaling for det videre forløb såvel som pejlemærker til relevant indsats, således kan det afklares, hvorvidt det er relevant at udføre en egentlig forældrekompetenceundersøgelse.
 
Forældrekompetenceundersøgelse, en egentlig undersøgelse af forældrenes kompetence varetaget af autoriserede psykologer og som er en omfattende psykologiske undersøgelse af forældre, af samspil og tilknytning. 
 
 
 
Udslusning og stabilisering
Børn/ unge der har været dagindlagt over en periode via Regionen kan tilbydes et udslusnings- og stabiliseringsforløb indtil der er fundet relevant tilbud i primærsektor og således at der sikres et stabilt funktionsniveau i overgangen mellem psykiatri og primær sektor. 
 
Forløbet indeholder:
 • Stabilisering af funktionsniveau 
 • Miljøterapeutisk behandling
 • Undervisning
 • Forældresamtaler/psykoedukative samtaler
 • Medicinkontroller
 • Udslusningsforløb til nyt tilbud 
 • Tæt samarbejde med primærsektor
 
Ønsker du at vide mere?
Du er altid velkommen til at kontakte Hejmdal med spørgsmål - vi sidder klar til at hjælpe dig.
Kontakt os
Kontakt for kommuner
Du er som sagsbehandler eller anden repræsentant for en kommune altid velkommen til at kontakte Rikke Engelbrecht på telefon 20 92 67 33 eller via formularen herunder.
Navn:
*
Telefon:
*
E-mail:
*
Evt. besked:
 
Hejmdal Privathospital  
CVR: 31325803
 
 
Frederiksberg
Peter Bangs Vej 5D
2000 Frederiksberg
Tel. 36 16 05 00

Telefonen åbner alle hverdage kl. 07.45 til 16.00
Aarhus
Park Alle 5, st. tv,
8000 Aarhus C
Tel. 36 16 05 00
Odense
Gråbrødrepassagen 9, 1. sal
5000 Odense C
Tel. 36 16 05 00
Aalborg
Ved Stranden 22, 1. th
9000 Aalborg
Tel. 36 16 05 00
Hejmdal Privathospital A/S | Peter Bangs Vej 5D | 2000 Frederiksberg C | Tlf.: 36 16 05 00